Kurssikuvaukset
Musiikkivalmennus (n. 7-8-vuotiaille)
Musiikkivalmennuksessa ”maistellaan” musiikin perusteiden elementtejä laulaen, leikkien, piirtäen ja hiukan kirjoittaenkin. Kurssi sopii hyvin soittoharrastustaan aloittelevalle pienelle leiriläiselle. Kurssilla ei ole loppukoetta.
Perustaso 1 (1/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Asteikot, sävellajit ja etumerkit 2 ylennys- ja alennusmerkkiin saakka. Duuri ja luonnollinen molli
 • Nuottien nimet ja oktaavialat c-c2
 • Intervallien nimet
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja mollissa n. oktaavin alueella. Enimmäkseen astekulkua, hyppyjä toonikakolmisoinnun sävelillä.
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen tahtilajeissa 2/4, 3/4 ja 4/4. Perusrytmikuviot (koko- ja puolinuotti, taa, ti-ti, tiri-tiri) ja niitä vastaavat tauot
 • Duuri- ja mollikolmisoinnut kuunnellen
 • Perussanastoa: piano, forte, allegro, largo, staccato, legato jne

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!

Perustaso 2 (2/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Asteikot, sävellajit ja etumerkit 4 ylennys- ja alennusmerkkiin saakka. Harmoninen ja melodinen molli.
 • Nuottien nimet ja oktaavialat C-c3. Ylennetyt ja alennetut nuottinimet.
 • Intervallien laadut, myös kuuntelu.
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja eri molleissa. Hyppyjä toonika- ja dominanttisoinnun sävelillä.
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen myös tahtilajeissa 6/8, 3/8 ja 2/2 (alla breve). Pisteellinen 4-osanuotti sekä synkooppi. 16-osanuottien jaot (tit-tiri, tiri-tit, tii-ri, ri-tii, ri-tii-ri) ja niitä vastaavat tauot.
 • Kolmisointujen laadut (D, m, v, Y) kirjoittaen ja kuunnellen
 • Lisää sanastoa: con moto, sostenuto, allargando, sforzato jne.

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!

Perustaso 3 (3/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Kaikki asteikot, sävellajit ja etumerkit
 • Nuottien nimet ja oktaavialat C2-c4. Kaksoiskorotus- ja alennus.
 • Intervallien laadut, myös nooni ja desimi. Intervallien kuuntelu
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja eri molleissa. Hyppyjä kaikilla perustehoisten sointujen sävelillä
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen; 4-osa- ja 8-osatrioli, yhdyskaaria
 • Kolmisointujen laadut (D, m, v, Y) kirjoittaen ja kuunnellen
 • Kolmisoinnun käännökset ja sointuanalyysi
 • Lisää sanastoa: sinfonia, con fuoco, ad libitum jne.

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!
Varaudu siihen, että materiaalista peritään kopiomaksu (5-10 euroa).

Musiikinteorian D-kurssi
Teoria D:n pääpaino on sointuastemerkintään pohjautuvassa analyysissa. Tarkemmin analysoitavissa teoksissa tutkitaan sointujen lisäksi myös muita tekijöitä, kuten muotoa, dramaturgiaa ja rytmiä.

Säveltapailun D-kurssi
Kurssilla tehdään säveltapailun musiikkiopistotason oppimäärän tasoisia harjoituksia: erilaisia laulu- ja rytminlukutehtäviä sekä kuunteluita. Eniten aikaa käytetään tavallisimpien tonaalisten sointukulkujen opettelemiseen ja tunnistamiseen. Laulun ja rytminluvun lisäksi tehtäviin lukeutuu melodioiden, rytmien, intervallien sekä sointujen tunnistamista.
Kurssin päätteeksi voi osallistua laulu-, rytminluku- sekä kuuntelukokeisiin; mikäli oppilas saa näistä kaikista vähintään kiitettävän arvosanan (4/5), hänen katsotaan hallitsevan kurssin sisällön ja hänelle kirjoitetaan kurssin suorittamisen osoittava todistus. Kokeeseen osallistuminen ei ole pakollista, ja kurssille voikin osallistua paitsi sen suorittaakseen, myös tutustuakseen kurssin sisältöön.
Osallistumisen tasovaatimuksena on musiikkikoulutason teoria- ja säveltapailuoppimäärää vastaavat taidot (perustasot 1–3).

Kenraalibasson kirjoitus
Kenraalibasson soitto

Kurssilla käydään läpi klassisen harmoniaopin perusteet: kenraalibassonumeroinnit sekä äänenkuljetuksen peruslähtökohdat. Kurssin tavoitteena on oppia kirjoittamaan sointuastemerkkien ja kenraalibassonumeroinnin perusteella neliäänistä sointusatsia. Samalla opetellaan myös soittamaan kenraalibassonumeroiden perusteella sointuja pianolla.
Kurssin päätteksi voi osallistua kenraalibasson soitto- ja kirjoituskokeisiin; mikäli oppilas saa näistä vähintään kiitettävän arvosanan (4/5), hänen katsotaan hallitsevan kurssin sisällön ja hänelle kirjoitetaan kurssin suorittamisen osoittava todistus. Kokeeseen osallistuminen ei ole pakollista, ja kurssille voikin osallistua paitsi sen suorittaakseen, myös tutustuakseen kurssin sisältöön.
Osallistumisen tasovaatimuksena on musiikkiopistotason teoria D-kurssia vastaavat taidot.
Yleinen musiikkitieto
Myös musiikin perusteet -nimellä kulkeva kurssi on yleisluonteinen musiikkikoulutason katsaus länsimaisen taidemusiikin historiaan. Kurssilla käydään läpi musiikin tyylikaudet antiikista nykypäivään, niiden tärkeimmät säveltäjät, musiikkilajit ja soittimet.
Kurssin päätteksi voi osallistua kirjalliseen ja kuuntelukokeeseen; mikäli oppilas saa näistä vähintään kiitettävän arvosanan (4/5), hänen katsotaan hallitsevan kurssin sisällön ja hänelle kirjoitetaan kurssin suorittamisen osoittava todistus. Kokeeseen osallistuminen ei ole pakollista, ja kurssille voikin osallistua paitsi sen suorittaakseen, myös tutustuakseen kurssin sisältöön.
Kurssiin sisältyy huomattava materiaalipaketti kuunteluesimerkkeineen ja tämän vuoksi kurssille pääsee vain ennakkoilmoittautumisen kautta. Kurssista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kurssin opettajaan
Ville Komppaan. Kurssi järjestetään vain, mikäli ennakkoilmoittautumisia tulee riittävästi.
Sovitus–sävellys-workshop
Kurssilla tutustutaan muusikkouden luovaan puoleen oman säveltämisen ja olemassa olevien kappaleiden sovittamisen kautta. Erilaisille soitinyhdistelmille kirjoittamisen kautta pureudutaan muun muassa siihen, mitä melodia, säestys ja basso oikeastaan tarkoittavat, miten niitä kirjoitetaan, ja miltä se sitten kuulostaa. Opetus tapahtuu pienryhmissä, mahdollisesti myös erikseen sovittavina yksityistunteita. Kurssin tuotoksia pyritään myös saattamaan soivaan muotoon leirin monipuolisia voimavaroja hyödyntäen.
Kurssille voi osallistua hyvin erilaisista lähtökohdista ja siitä on iloa niin täysin ummikoille kuin säveltämistä ja sovittamista pitempään harrastaneille.
Kurssille osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen; kurssi järjestetään vain, mikäli ennakkoilmoittautumisia tulee riittävästi. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kurssin opettajaan
Ville Komppaan.
Kamarimusiikki-workshop
Kurssi on tarkoitettu opinnoissaan pidemmällä oleville soittajille (noin 3/3 ja siitä ylöspäin), jotka ovat hiomassa leirillä esityskuntoon kamarimusiikkiteoksia leirin säestäjien kanssa, esim. viulu-piano, klarinetti-piano (myös isommat kokoonpanot mahdollisia). Teoksia käsitellään yhdessä ryhmän kanssa keskustellen, tutkimalla partituuria, tehden havaintoja muodosta ja harmoniasta, eri karaktereista ja tulkintamahdollisuuksista, mahdollisista ongelmallisista kohdista, vuorovaikutuksesta ja -puhelusta soittimien välillä jne. Vaikka teoksia käsitellään ensisijaisesti esittäjän näkökulmasta, voidaan rakennetta tarvittaessa havainnollistaa esimerkiksi sointuanalyysin avulla. Kurssin tarkempi sisältö muotoutuu workshopilaisten oman ohjelmiston mukaan. Kurssiin ei sisälly loppukoetta.